Política de privacitat

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament?.

• Identitat: GRUP VFV, S.L. (AURENS)

• NIF: B-62885645.

• Adreça: C/Saragossa, núm. 6, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

• Telèfon: 971923649

• Email: protecciondatos@aurens.es

+ veure més

Per a què utilitzem les dades personals

i quina és la base de legitimació?

 

Execució contracto: Prestar serveis, gestionar el pagament, contactar amb el client.

Consentiment: Atenció consultes, màrqueting.

Interès legítim: Enviar info comercial.

Obligació legal: Sol·licituds interessats.

+ veure més

Quines dades tractarem?

• Dades identificatives

• Dades de contacte

• Dades econòmiques i bancàries

• Dades acadèmiques i professionals

• Dades historial navegació

 

+ veure més

Destinataris de dades personals

Es contracten serveis auxiliars amb proveïdors de serveis que, com a encarregats de tractament, s'hauran compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

+ veure més

Quan i com recollim les teves dades?

Recopilem informació sobre tu quan sol·licites informació a través de formularis de la web.

+ veure més

Quins drets pots exercitar i com?

Tens dret a accedir, rectificar o suprimir les teves dades personals. En alguns casos, també tens altres drets, per exemple, a oposar-te al fet que usem les teves dades o a portar-los.

+ veure més 

GRUP VFV, S.L., amb la seva marca comercial AURENS (d'ara endavant, “AURENS”), respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que s'estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades dels quals AURENS és responsable, compleix amb la referida normativa.
 

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

El responsable del tractament de les dades personals és GRUP VFV, S.L. (d'ara endavant, AURENS), amb domicili social en C/Saragossa, núm. 6, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i NIF B-62885645.

 

Email: protecciondatos@aurens.es

 

2. QUINES DADES PERSONALS TRACTAREM?

 

AURENS únicament tracta les dades personals que són rellevants per als fins esmentats en l'Apartat 4. En concret, tracta les següents categories de dades personals de l'interessat (llista indicativa, no exhaustiva), amb independència de la legitimació del tractament i que aquests s'obtinguin de terceres fonts o directament de l'interessat:

 

  • Dades identificatives: nom, cognoms i número d'identitat/passaport.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon
  • Dades econòmiques i bancàries, necessaris per a la correcta prestació del servei.
  • Dades del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació del servei.
  • Altres dades facilitades voluntàriament per l'interessat o tercer en contactar per qualsevol motiu (efectuar una reclamació o consulta, etc.) i donar resposta. Si és client, quedaran integrats en l'expedient del contracte i s'utilitzaran per a la correcta prestació del servei (dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar gestions diverses en el seu nom en relació amb el seu contracte).
  • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, experiència professional, i totes aquelles dades que s'incorporin en el CV, en el cas dels processos de selecció.
  • Dades de l'historial de navegació: adreça IP, pàgines web visitades i país des del qual es realitza la connexió.

 

Amb caràcter general, solament es tractaran les dades personals de menors d'edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del corresponent contracto/servei, el compliment d'una obligació legal i/o en el nostre interès legítim. 

3. QUAN I COM OBTENTEMOS LES DADES?

 

El lliurament de dades personals a través dels formularis de la web és absolutament voluntària, si bé la manca de facilitar determinades dades, pot provocar la impossibilitat d'obtenir resposta.

 

De la mateixa manera, hi haurà dades de caràcter personal requerits per a la prestació de serveis contractats que serà imprescindible proporcionar, en tal cas informarem del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

 

En aquest sentit, s'inclou en el concepte de “client” a qualsevol interessat que tingui la condició de: declarant, contractant, mort, designat, familiars del difunt o drethavent, que estableixi una relació contractual o de serveis. En cas que les dades personals siguin aportats per persona diferent del seu titular, recaurà en l'aportant l'obligació de traslladar prèviament aquesta informació al titular de les dades personals, així com de recaptar el seu consentiment quan sigui necessari per al seu tractament per part nostra.

 

4. PER A QUÈ UTILITZEM LES DADES PERSONALS I QUINA ÉS LA BASE DE LEGITIMACIÓ?

 

Utilitzem les dades personals amb les següents finalitats i amb la següent base legitimadora segons el cas:

 

 

FINALITAT

BASE LEGAL

Executar i mantenir la relació contractual existent entre AURENS i els interessats, incloent-hi la comunicació a les entitats financeres de les dades personals estrictament necessàries per a realitzar els pagaments acordats.

Aquesta finalitat inclou el tractament de les teves dades per a, principalment:

- Gestió de les dades de familiars i difunts per a la prestació dels serveis funeraris.

- Contactar amb tu en relació a comunicacions informatives relacionades amb els productes o serveis contractats, relatius a serveis/productes funeraris o productes florals (venda en línia), si aplica.

- Gestionar possibles canvis o devolucions una vegada ja contractats els serveis/productes funeraris i/o productes florals (si aplica), i gestionar sol·licituds d'informació sobre disponibilitat segons si es troben disponibles a cada moment i lloc.

- Gestionar el pagament dels serveis contractats i/o productes comprats, independentment del mitjà de pagament utilitzat.

- Amb finalitats de facturació, així com posar a la disposició de l'usuari els tiquets i factures dels serveis i/o productes contractats.

 

- Atenció de consultes i sol·licituds que usuaris o potencials clients efectuïn. Es tractaran amb la finalitat de gestionar o resoldre la consulta, sol·licitud o petició realitzada.

S'informa l'usuari que, si opta per posar-se en contacte amb AURENS a través del servei d'atenció al client telefònic, la seva trucada podrà ser gravada per a donar tràmit a la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari.

- Màrqueting. Es tractaran dades de caràcter personal per a gestionar l'enviament d'informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats del seu interès relacionats amb els serveis funeraris, inclòs per mitjans electrònics (correu electrònic o SMS).

- Crear perfils dels interessats basats en les seves preferències i interessos personals, que s'obtenen d'informació facilitada pels propis interessats i de l'anàlisi del seu comportament en rebre comunicacions de AURENS o en navegar per internet. AURENS usarà aquests perfils per a enviar comunicacions que s'ajustin a les preferències, interessos i comportament mostrat pels interessats. No es prendran decisions individuals automatitzades sobre la base de dites perfilades. Els interessats podran exercir el seu dret d'oposició i revocar el consentiment al tractament de les seves dades personals per a fins de màrqueting directe, incloent-hi el dret a oposar-se a activitats de perfilat quan aquestes es realitzen amb finalitats de màrqueting directe.

- Personalitzar unes certes funcionalitats de les pàgines web (per exemple, l'idioma de visualització del contingut) segons les preferències de navegació manifestades pels interessats i analitzar el seu comportament de navegació (per exemple, seccions que susciten un major o menor nombre de visites) amb l'objectiu de millorar els serveis oferts a través de la web. Hi ha més informació sobre aquest tema en la Política de Cookies de la pàgina web.

Execució d'un contracte (art. 6.1. b)

RGPD):

La negativa a facilitar les dades personals que AURENS sol·liciti podria tenir com a conseqüència la impossibilitat de celebrar o mantenir aquest contracte.

 

Consentiment (art. 6.1.a) RGPD):

Els interessats poden atorgar el seu consentiment a través de formularis de recollida de dades, fent clic en els botons d'acceptació o marcant caselles, responent a correus electrònics o realitzant qualsevol altra clara acció afirmativa.

Els interessats podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment, tal com es detalla en l'Apartat 8. En qualsevol cas, la retirada del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

- Contactar quan existeixi una relació contractual, a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, per a enquestes de qualitat i similars, que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats, també per a analitzar la satisfacció de la qualitat de l'atenció rebuda davant una consulta; a aquest efecte podríem posar-nos en contacte a través de telèfon i/o correu electrònic.

- Enviar informació comercial, a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, quan existeixi una relació contractual amb l'interessat i la informació sigui sobre productes i serveis similars als contractats. Els interessats podran exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades personals per a fins de màrqueting directe.

- Respondre a sol·licituds d'informació i suggeriments de clients.

- Fer tasques de manteniment de pàgines web per a oferir un entorn segur als seus usuaris.

Interès legítim de AURENS i/o de tercers (art. 6.1.f) RGPD):

AURENS considera que l'interès legítim en el qual fonamenta el tractament de les dades personals preval sobre els drets i llibertats fonamentals dels interessats, i entenem, d'altra banda, que els nostres clients poden raonablement esperar que la seva informació personal es tracti per a aquestes finalitats, ja que el tractament:

En existir una relació contractual prèvia, a través de la qual AURENS va obtenir de manera lícita les dades de contacte dels seus clients per a emprar-los per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part d'aquest (art. 21.2 LSSI).

És per a enviaments d'enquestes de satisfacció per a poder prestar un millor servei.

És part de la gestió ordinària d'un grup d'empreses, que suposa el compartir informació amb les companyies del Grup Áltima.

En qualsevol cas, els interessats poden sol·licitar més informació en relació amb l'interès legítim o exercir el seu dret d'oposició, enviant aquesta sol·licitud a protecciondatos@aurens.es.

Obligació legal (art. 6.1.c) RGPD)

AURENS necessita tractar les dades personals sol·licitades per a complir amb obligacions legals.

Atendre les sol·licituds dels interessats o afectats en l'exercici dels drets que estableix el RGPD.

 

 

 

5. PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Les dades derivades de l'execució d'un contracte es conservaran mentre es mantingui la relació contractual que hàgim establert, per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada aquesta relació, haurem de conservar les dades degudament bloquejades durant un període addicional en què poguessin existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

Les dades personals facilitades per a altres gestions diferents de la relació contractual, com ara consultes, sol·licitud de pressupost, etc., es conservaran pel temps que resulti necessari per a gestionar la seva sol·licitud, més un període addicional a l'efecte d'atendre possibles responsabilitats legals derivades la mateixa.

En cas que se'ns hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les dades fins al moment en què se'ns indiqui que vol deixar de rebre ofertes, fins i tot encara que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

Per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions una vegada revocades les autoritzacions d'ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les seves dades únicament per a complir amb les obligacions legals i per a permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-los les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir que només són utilitzats per a aquestes finalitats.

Destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l'activitat de AURENS i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes.

 

6. DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

(i) Entitats del Grup: Podem compartir les seves dades personals amb les entitats pertanyents al Grup Áltima, empreses matrius i/o subsidiessis, per a les finalitats previstes en aquesta Política de Privacitat.

L'informem a més específicament, que les Entitats del Grup Áltima comparteixen amb diferent grau d'integració, serveis comuns informàtics i de prestacions de serveis de comptabilitat, gestió de personal i nòmines, entre altres, amb la finalitat d'aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients.

(ii) Altres Entitats: Les dades personals podran ser així mateix comunicats a altres empreses relacionades amb els serveis funeraris, com a asseguradores o mutualitats, col·laboradors i prestadors de serveis, com ara, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: cementiris, enterradors, marmolistas, premsa o qualsevol altre mitjans de comunicació físic o digital d'esqueles, perits, advocats, auditors, consultors, especialistes en tràmits de gestoria, entitats financeres, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte del responsable, amb la finalitat de garantir els serveis prestats per aquest responsable en l'execució del contracte o servei, complir amb les obligacions derivades de la normativa aplicable, en interès legítim i/o conforme el consentiment prestat en el seu cas.

AURENS segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de AURENS; i suprimir o retornar les dades a AURENS una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

(iii) Organismes i Autoritats Oficials: Les dades personals seran facilitats a tots aquells destinataris als qui estigui obligat a comunicar aquesta informació en compliment d'obligacions legals, incloent, de forma merament enunciativa i no limitativa: Organismes i Administracions Públiques competents, com l'Agència Espanyola de l'Administració Tributària o les Hisendes Forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, Autoritats de Control Sanitàries i Mediambiental, els Jutjats i Tribunals, el Ministeri Fiscal i/o les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Així com Duanes i gestoria encarregada de realitzar els tràmits amb Duanes quan es realitzi el trasllat d'un difunt a un país no comunitari.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES FORA DEL EEE

En AURENS tractem les seves dades dins de l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

No obstant això, quan una família sol·licita el trasllat d'un difunt a algun país fora del EEE. En tal cas, facilitarem les dades del mort i del representant de la família a les autoritats i organismes públics competents complint amb els tràmits oficials i normatives corresponents en cada país. Per a salvaguardar les dades personals s'apliquen les mesures de seguretat establertes en el RGPD i en la LOPDGDD, a més de la normativa de protecció de dades del país de destinació.

Si a part de l'anterior, necessitem utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora del EEE o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament les dades.

 

8. QUINS DRETS POTS EXERCITAR I COM?

La normativa reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades, aplicables a tot interessat/afectat:

 

DRET

CONTINGUT

Accés

Té dret a obtenir de AURENS confirmació de si s'estan

tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals que AURENS disposi

Rectificació

Podrá modificar sus datos personales cuando sean inexactos o

incompletos.

Supresión

Podrá solicitar que eliminemos los datos personales que le conciernen cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad por los que fueron recogidos.

Oposició

Podrà sol·licitar que no tractem les dades personals quan aquests

siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. AURENS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici/defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos: (i) Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades; (ii)Quan el tractament és il·lícit, però l'interessat s'oposa a la supressió de les seves dades; (iii) Quan AURENS no necessiti tractar les seves dades, però l'interessat els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions; (iv) Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Rebre en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, les dades personals facilitades, així com transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s'efectuï per mitjans automatitzats.

Presentar una

reclamació

En tot cas, com a afectat o interessat, té dret a presentar

una denúncia davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

L'usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal: C/ Saragossa, 6, 08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a l'ATT. DEPARTAMENT RESPONSABLE RGPD. També serà vàlida la comunicació realitzada per l'usuari a l'adreça de correu electrònic: protecciondatos@aurens.es. En totes dues vies haurà d'aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s'actuï a través de representació legal haurà d'aportar-se, a més, DNI del representant i document acreditatiu de la representació.

 

9. ESTAN SEGURS LES DADES PERSONALS?

AURENS li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

10. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Realitzarem una revisió d'aquesta Política de Privacitat cada vegada que resulti necessari per a mantenir-li degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments. A fi que pugui valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat.

Li avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privacitat.

Aquesta Política de Privacitat ha estat revisada i publicada en 11.31.